Wznawiamy działalność gospodarczą (PORADNIK)

Wznawiamy działalność gospodarczą (PORADNIK) Africa Studio - Fotolia

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy zgłoszony na formularzu CEIDG-1 w UM. Właściciel firmy nie informuje dodatkowo Urzędu Skarbowego ani ZUS-u o wznowieniu działalności gospodarczej.

Urząd miasta lub gminy po otrzymaniu wniosku CEIDG-1 zawierającego informację o wznowieniu działalności gospodarczej przekazuje wszystkie wiadomości do odpowiednich instytucji.

Dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej może przypadać w dniu złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu lub w dniu wskazanym w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku (art. 14a ust. 6 s.d.g ).

Informacja dotycząca przewidywanego okresu zawieszenia podana na formularzu CEIDG-1 informującego o zawieszeniu działalności miała charakter jedynie informacyjny. Data faktycznego wznowienia działalności może być zupełnie inna niż wcześniej deklarowana.

Gdy przedsiębiorca przed upływem 24 miesięcy nie zgłosi informacji o wznowieniu, to organ ewidencyjny przysyła wezwanie i wyznacza dodatkowy 30-dniowy termin na zgłoszenie. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona tego we wskazanym terminie, to zostanie wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności nie wiąże się z żadnymi opłatami.

ZUS

Faktu wznowienia działalności nie trzeba zgłaszać w ZUSie.

Jeżeli działalność wznawiamy w trakcie miesiąca, to składki społeczne płacimy proporcjonalne – tylko za okres działania firmy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie płacimy tylko za pełne miesiące okresu zawieszenia firmy. Jeśli działalność została wznowiona w trakcie miesiąca, to składkę zdrowotną płacimy w pełnej wysokości.

Dlatego najlepiej jest wznowić działalność od 1 dnia miesiąca.

Za miesiąc, w którym została wznowiona działalność oraz jeśli nie był to pierwszy dzień miesiąca, to również za kolejny miesiąc należy złożyć deklarację ZUS DRA.

Należy pamiętać, iż jeśli kończy się w trakcie zawieszenia działalności prawo do preferencyjnych składek, to należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia po wznowieniu funkcjonowania firmy w ZUSie.

Urząd Skarbowy

1. Podatek dochodowy

Jeśli w okresie zawieszenia działalności powstał przychód, to zaliczkę na podatek dochodowy należy odprowadzić po wznowieniu działalności.

2. Podatek VAT

Jeżeli podatnik w okresie zawieszenia działalności nie składał deklaracji VAT, w której wykazywał podatek naliczony związany z ponoszonymi w okresie zawieszenia kosztami stałymi mającymi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych, to wówczas powinien złożyć odpowiednie deklaracje VAT po wznowieniu działalności.

Będą to jednak zazwyczaj deklaracje złożone po terminie.

Podatek VAT z faktury kosztowej można rozliczyć w deklaracji za okres, w którym otrzymano fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Do deklaracji złożonej po terminie zalecane jest dołączenie pisma o popełnieniu czynu zabronionego („czynny żal”).

Monika Kobylak

ifirma.pl

POWER MEDIA SA