Zakładasz firmę? To musisz wiedzieć

Zakładasz firmę? To musisz wiedzieć www.fotolia.pl

Złożoność polskiego systemu podatkowego nie jest dla nikogo niespodzianką. Przedsiębiorca potrzebuje aż 286 godzin rocznie, a nasz kraj zajmuje 114 miejsce na świecie pod względem przyjazności systemu podatkowego (na 185 państw).

Powoduje to, że nawet w małej firmie prowadzenie księgowości wymaga najczęściej skorzystania z pomocy specjalistów. Reguły, na których opierają się rozliczenia podatkowe, nie są bardzo skomplikowane, jednak ich dogłębne zrozumienie wymaga czasu. Trzeba się też przygotować na częste zmiany zasad. Zakładając działalność nie należy obawiać się nawału obowiązków podatkowych, z reguły bowiem większość spraw załatwi za nas biuro rachunkowe (o ile nie zdecydujemy się sami prowadzić swojej księgowości). Pomocny może być także urząd skarbowy. Na początku warto jednak poznać podstawy systemu podatkowego, ponieważ nawet najlepszy doradca nie podejmie za nas decyzji, na jakich zasadach chcemy rozliczać nasze dochody.

– Wybór formy opodatkowania jest bardzo istotną sprawą – zależy od niego nie tylko wysokość kwoty podatku, który będziemy musieli zapłacić, ale również koszty księgowości i sposób rozliczania się z przyszłymi kontrahentami. Warto wiedzieć, że nie jesteśmy na całe życie przywiązani do jednego, modelu: możemy go zmieniać w każdym nowym roku kalendarzowym, ale musimy to zgłosić w urzędzie do 20 stycznia.

Jakie mamy opcje

Zakładając działalność gospodarczą w Polsce mamy do wyboru cztery formy opodatkowania:

  1. Zasady ogólne - opodatkowanie według skali 18% i 32%,
  2. Podatek liniowy według stawki 19%,
  3. Ryczałt ewidencjonowany,
  4. Karta podatkowa.

Wybór trzeba dokładnie przeanalizować pod kątem wielkości spodziewanych przychodów, wydatków, kosztów uzyskania przychodu, jak również kosztów prowadzenia księgowości (różnią się one w zależności od przyjętego modelu opodatkowania). Gdy rozpoczynamy własny biznes, wyboru należy dokonać wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W tym momencie decydujemy nie tylko o tym, jaką formę opodatkowania chcemy stosować, ale także o tym, czy podatki będziemy rozliczać miesięcznie lub kwartalnie.

Podobne artykuły:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Większość przedsiębiorców preferuje rozliczanie się według skali podatkowej. Jest to także forma obowiązująca niejako z automatu: jeśli nie zgłosimy, że chcemy stosować inne zasady, to nasza firma będzie regulowała swoje zobowiązania wobec państwa w oparciu właśnie o te reguły. Przy tej formie opodatkowaniu podlega dochód, który jest różnicą pomiędzy przychodami z działalności, a kosztami jego uzyskania. Wybór tej opcji wiąże się z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przy tym wariancie obowiązują dwie stawki podatku, w zależności od uzyskanego dochodu rocznego: 18% i 32%. Niższa stawka 18% obowiązuje, gdy dochód roczny nie przekracza 85 528 zł zaś wyższa 32% – gdy dochód roczny przedsiębiorcy przekroczył 85 528 zł z tym, że 32% dotyczy wyłącznie dochodu powyżej tej kwoty. Dużą zaletą tej formy rozliczenia jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych i rozliczenia się z małżonkiem.

Dla osób, których dochód znacznie przekroczy próg dochodowy (czyli owe 85 528 zł w 2013 r.) lepszym wyborem będzie 19% podatek liniowy.

Decydując się na opcję podatku liniowego, mamy pewność, że jego wartość będzie stała w całym roku – nie musimy martwić się o przekroczenie progu dochodowego. Jednak jeśli tylko nieznacznie przekraczamy próg dochodowy, nie zawsze opłaca się nam rozliczenie podatkiem liniowym. Pamiętajmy, że różnica 1 pkt. proc. dotyczy naszego dochodu za cały rok.

W obu powyższych przypadkach rozliczenia z urzędem skarbowym dokonuje się przez wpłacanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia r. następnego, należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego zeznanie podatkowe.

Ryczałt i Karta podatkowa – nie dla każdego

Kolejną formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany. Wysokość stawek jest zróżnicowana i zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Ich lista jest długa – warto sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów, www.finanse.mf.gov.pl, czy nie obejmuje ona również naszej działalności i zastanowić się, czy nie chcemy zastosować tej formy rozliczenia. Na podstawie ryczałtu rozliczają się m.in. stomatolodzy i lekarze prowadzący osobiście działalność gospodarczą.

Podatek oblicza się od przychodu, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Przy tej formie opodatkowania prowadzi się ewidencję przychodów z prowadzonej działalności. Ryczałt za każdy miesiąc oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc (a w określonych warunkach co kwartał) do urzędu skarbowego. W trakcie roku nie wypełnia się żadnych deklaracji. Ryczałt za każdy miesiąc oblicza się i wpłaca w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień — w terminie złożenia zeznania, odpowiednio ryczałt za kwartał – w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego –w terminie złożenia zeznania.

Ostatnia forma opodatkowania – karta podatkowa – przeznaczona jest dla osób, wykonujących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z takiego rozliczenia korzystają często rzemieślnicy, np. zegarmistrz czy krawiec. W tym przypadku obowiązują limity zatrudnienia pracowników dla poszczególnych grup zawodowych i nie wolno zatrudniać nikogo na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Tak, jak przy rozliczaniu ryczałtem, obowiązują różne kwoty podatku w zależności od grupy zawodowych. Z tym, że w tym przypadku wysokość podatku jest określona kwotowo na podstawie decyzji przez urząd skarbowy na wniosek podatnika.  Podatek należy zapłacić niezależnie od tego, jak nam się wiedzie w interesach w danym okresie. W przeciwieństwie do ryczałtu i pozostałych opcji rozliczeniowych, nie wymaga się tutaj w ogóle prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – opłaca się go za miesiąc poprzedni do 7 dnia każdego miesiąca. Należy przez pięć lat przechowywać wystawione rachunki.

Podobne artykuły:

Meritum Bank ICB S.A. Marcin Kołakowski