Znamy już termin naboru dla działania 3.2.2.

Znamy już termin naboru dla działania 3.2.2. apops - Fotolia

Kredyt technologiczny był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach perspektywy UE na lata 2007–2013. W nowej perspektywie budżetu UE na lata 2014–2020 będzie on kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Będzie kontynuowany w poddziałaniu 3.2.2 pod nieco zmienioną nazwą „kredyt na innowacje technologiczne”. Celem poddziałania będzie dofinansowanie inwestycji technologicznych wdrażających nowe technologie oraz prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub usług.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 3 listopada 2015. Termin naboru to 7 grudnia 2015–20 stycznia 2016. Adresaci konkursu to: przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna wartość dotacji/premii technologicznej na jeden projekt: 6 mln zł. Intensywność wsparcia: wg regionalnej mapy pomocy publicznej; maksymalna intensywność wsparcia do 70 proc.

Wydatki kwalifikowane

Konkurs przewiduje wsparcie finansowe przede wszystkim na:

  • zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń;
  • zakup nieruchomości i budynków; materiałów i prac budowlanych;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Wskazówki

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu, należy dokładnie scharakteryzować pomysł na innowację technologiczną. Trzeba sprecyzować, czy pomysł jest własnym rozwiązaniem opartym na pracach badawczych, czekającym na opatentowanie, czy też wdrażana technologia zakupiona zostanie od podmiotów trzecich. Już w fazie składania wniosku o dofinansowanie niezbędne jest zadeklarowanie gotowości do realizacji planowanej inwestycji. Jeśli projekt przewiduje wprowadzenie technologii własnej, warto już wcześniej uruchomić procedurę ochronną, np. zgłoszenie patentowe lub zastrzec wzór użytkowy dla wprowadzanej technologii. Takie działania gwarantują zabezpieczenie technologii podczas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji przez instytucję udzielającą dofinansowania należy brać pod uwagę fakt, że proces ten może zająć nawet kilka miesięcy. Należy również liczyć się z tym, że skomplikowane procedury i restrykcyjna ocena projektów przez ekspertów BGK sprawiają, że duża liczba przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usług firm konsultingowych wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji.

Profesjonalnie przygotowany projekt to podstawa

Profesjonalnie przygotowany projekt ma ogromne znaczenie w odniesieniu sukcesu. Jak wykazują listy rankingowe, jest wiele projektów odrzucanych z powodu występujących błędów formalnych czy braku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych. Aby otrzymać dopłaty, niezbędne jest przygotowanie następującej dokumentacji:

  • wniosku o przyznanie premii technologicznej,
  • opinii o nowej technologii potwierdzającej, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest w rozumieniu prawa technologią innowacyjną,
  • szczegółowej charakterystyki technologii,
  • opisu produktów i usług, które stanowią efekt zastosowania opisanej technologii,
  • biznesplanu przygotowanego dla całej inwestycji.

Nowa perspektywa stanowi potężny zastrzyk dla polskiej gospodarki, a na unijnych dotacjach skorzysta cały polski rynek. W ciągu najbliższych kilku miesięcy uruchomi się machina, której działanie wpłynie na pozycję polskich przedsiębiorstw na rynku oraz ich konkurencyjność. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój daje szansę polskim przedsiębiorcom, którzy mają pomysł na rozwój innowacyjnego biznesu, ale nie są w stanie samodzielnie go sfinansować. Warto już teraz podjąć kroki w kierunku realizacji kreatywnej idei.

EDORADCA Kamila Kwiatkowska