Zniknie ulga technologiczna, będzie nowa - atrakcyjniejsza

Zniknie ulga technologiczna, będzie nowa - atrakcyjniejsza sxc.hu

Ulga na zakup nowych technologii jest atrakcyjna, ale trudno spełnić wszystkie wymogi. Dlatego niebawem ma zniknąć. Przedsiębiorcy będą za to mogli skorzystać z nowej - na badania i rozwój.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają przedsiębiorcom pomniejszać podstawę opodatkowania o połowę wydatków przeznaczanych na zakup nowych technologii, przy jednoczesnym prawie amortyzacji od pełnej wartości początkowej takiego składnika majątkowego. Jak się okazuje jednak, zainteresowanie taką ulgą wśród firm jest niewielkie, a raczej – niewiele z nich nabywa nowe technologie. W roku 2012 na przykład z odliczenia tego skorzystało zaledwie 42 przedsiębiorców opodatkowanych PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz 94 opodatkowanych CIT (podatek od osób prawnych).

Rok

PIT

CIT

Liczba podatników  

Przeciętna kwota odliczenia w PLN

  Liczba podatników

  Przeciętna kwota odliczenia w PLN

2007

  117

  564

19

   233 tys.

2008

    11

4636

26

   302 tys.

2009

    15

1667

25

   802 tys.

2010

  398

  648

33

   948 tys.

2011

  250

1048

97

2 793 tys.

2012

    42

3333

94

4 674 tys.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ulga na zakup nowych technologii jest atrakcyjna, ale dość trudno spełnić wszystkie wymogi, aby móc z niej skorzystać.

Warunkiem jest tu nabycie wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających wytwarzanie, ewentualnie udoskonalenie, oferowanych produktów albo usług. Może to być powiedzmy oprogramowanie komputerowe, licencja, patent… Odliczenie podatkowe nie jest jednakże możliwe, jeśli kupujemy środek trwały z wbudowaną nową technologią, a zatem na przykład jakąś specjalistyczną maszynę lub choćby komputer wraz z programem. Powodem niemożności skorzystania w takim przypadku z ulgi na nabycie nowych technologii jest fakt, iż zakup środków trwałych nie podlega odliczeniom.

Jak wynika z „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw”, w miejsce funkcjonującej dziś ulgi na nabycie nowych technologii, wprowadzona zostanie efektywna ulga podatkowa dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo - rozwojowe, która umożliwi dodatkowe odliczenie części kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo - rozwojową, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Polska w ogonie UE

W UE Polska ma obecnie niestety jeden z najniższych poziomów wydatków na badania i rozwój.

Tymczasem analizy wykazują, że każde zwiększenie korzyści podatkowej dla przedsiębiorcy skutkuje też zwiększeniem udziału wydatków sektora prywatnego na badania i rozwój w PKB, a zatem także zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

W w/w projekcie mówi się również, iż konstrukcja nowego instrumentu podatkowego (ulgi związanej z wydatkami na działania badawczo – rozwojowe) będzie umożliwiać w prosty sposób uzyskanie korzyści podatkowej oraz zapewni przewidywalność szacowania tej korzyści w kolejnych latach. 

Generalnie, na świecie stosuje się w tej chwili dwa modele ulg podatkowych związanych z nabywaniem nowych technologii. Jeden taki, jak funkcjonuje teraz w naszym kraju, tj. wydatki zaliczane są najpierw do kosztów uzyskania przychodu (bezpośrednio lub w ramach amortyzacji), a następne odliczane są od podstawy opodatkowania (czyli od kwoty, od jakiej naliczany jest podatek). W drugim modelu wydatki także najpierw wliczane są w koszty, ale potem część tych wydatków jest odliczana nie od podstawy opodatkowania, a już bezpośrednio od kwoty podatku.

Jak podkreślają specjaliści jednak, mniej istotne jest dla nas to, jak skonstruowana jest zasada działania danej ulgi podatkowej, ważniejsze dla przedsiębiorców zawsze jest to, co w ramach takiej ulgi można w ogóle odliczyć.

Tax Care S.A. Agata Szymborska-Sutton