Zwrot podatku podróżnym (TAX FREE)

Zwrot podatku podróżnym (TAX FREE) www.sxc.hu/profile/kipcurry

Osoby mieszkające na stałe poza Unia Europejską przy wyjeździe mogą liczyć na zwrot podatku VAT. Miejsce zameldowania sprawdza się na podstawie paszportu.

Obowiązki sprzedawców

Obowiązkiem sprzedawcy jest:

  • Zapewnienie podróżnym pisemnej informacji o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
  • Oznaczenie punktów sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku.
  • Ppowiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o tym, że są sprzedawcami, u których zakupy uprawniają do zwrotu podatku oraz o miejscu, w którym podróżny może odebrać podatek oraz z jakimi podmiotami mają zawarte umowy o zwrot podatku, wraz z przedłożeniem ich kopii.

Ustawodawca dopuścił również sytuację, w której zwrotu podatku dokona jednostka, której przedmiotem działalności jest zwrot podatku VAT. Jest to więc sytuacja, w której podmiot taki nie dokonuje sprzedaży, ale posiada uprawnienia do zwrotu podatku. Co ważne, sprzedawca, czy wspomniana wyżej jednostka, by móc dokonać zwrotu podatku VAT musi osiągnąć w poprzednim roku podatkowym obrót przekraczający 400.000 zł. Zgodnie z art.127 ust.10, podmiotami uprawnionymi do zwrotu podatku nie będącymi sprzedawcami, mogą być wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Od 1. kwietnia 2013 podmiot ten nie musi już zwierać umów z uprawnionymi sprzedawcami.

Minimalna kwota zakupu uprawniająca do zwrotu podatku

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. W prawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług, postanowiono, że minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku, wynosi 200 zł.

W praktyce oznacza to, że można zastosować łączną wartość kilku towarów, pod warunkiem, że wszystkie te towary są ujęte na jednej fakturze wystawionej na rzecz tego samego klienta przez tego samego dostawcę towarów podlegającego opodatkowaniu (w polskim systemie sprzedaży TAX FREE będzie to paragon z kasy fiskalnej).

Dokument może składać się z więcej niż jednej strony. Konieczne jest jednak, aby wszystkie towary były objęte jedną dostawą i jednym paragonem.

Warunki zastosowania stawki 0% przez sprzedawcę

Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku VAT podróżnemu, sprzedawca może zastosować stawkę 0% podatku, jeżeli:
- dokonał opisanego wcześniej powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, że jest takim sprzedawcą oraz o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu towarów może odebrać podatek a także z kim ma zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożył kopie tych umów, 
- przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał opisywany powyżej imienny dokument, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty,
- gdy zwrotu dokonano w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej – posiada odpowiednie dokumenty potwierdzając dokonanie takiego zwrotu.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony powyżej, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym otrzymał taki dokument, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy (do 1 kwietnia 2011 r. było 6 miesięcy), licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. Korekty dokonuje się na deklaracji VAT zmniejszając podstawę opodatkowania przy dostawie towarów oraz świadczeniu usług na terytorium kraju przy odpowiedniej stawce VAT o kwotę netto sprzedaży i przenosząc ją do pozycji dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraj, opodatkowane stawką 0% oraz do pola w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy.

Ze względu na to, że zwrotu może dokonać nie tylko sprzedawca ale i podmiot zajmujący się dokonywaniem zwrotu podatku, konieczne jest posiadanie przez sprzedawcę potwierdzenia zwrotu podatku podróżnemu w formie bezgotówkowej-potwierdzenie przelewu, czeku lub z karty.

Podsumowanie

Opisywany system TAX FREE może być opłacalny nie tylko dla samego podróżnego, ale i dla sprzedawcy. Przy czym na nie znajduje zastosowania na terytorium całego kraju, gdyż uprawnieni podróżni dokonują osobistego zakupu i wywozu towarów poza UE przeważnie we wschodniej części kraju lub w większych aglomeracjach leżących przy lotniczych lub morskich przejściach granicznych.

Podobne artykuły:

www.ifirma.pl

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki