Regulamin portalu nf.pl

§ 1. Definicje

Użytkownik - osoba, która przegląda, czyta, lub wprowadza jakiekolwiek Wpisy w ramach Serwisów nf.pl

Administrator - Nowoczesna Firma S.A., z siedzibą w Warszawie, 02-952, przy ul. Wiertniczej 141, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372498, posługującą się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP 526-28-43-736

Klub.nf.pl - serwis internetowy wchodzący w skład Portalu wiedzy o biznesie nf.pl, umożliwiający stworzenie swojego profilu - wizytówki, tworzenie wszelkiego rodzaju Wpisów, oraz budowania i przynależności do społeczności biznesowej

Serwisy nf.pl - serwisy internetowe wchodzące w skład Portalu wiedzy o biznesie nf.pl

Wpisy - artykuły, blogi, wideo, ciekawostki oraz komentarze w ramach Serwisów nf.pl

Newsletter - elektroniczna forma biuletynu - czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji - wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania

Netykieta - zasady, które wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi Internetu.

§ 2. Zawarcie umowy

 • Poprzez wypełnienie formularza rejestracji w Klubie Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o uczestnictwie w Klubie
 • Poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newsletterów Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o subskrypcji Newsletterów
 • Korzystając z Serwisów nf.pl Użytkownik zgadza się z zasadami korzystania z serwisów
 • § 3. Prawa i obowiązki stron

  3.1. Klub - prawa i obowiązki stron

  Użytkownik ma następujące prawa:

 • Prowadzenia strony imie.nazwisko.nf.pl, która zawiera Wpisy wprowadzone przez panel administracyjny
 • Modyfikacji swoich danych
 • Pisania artykułów i blogów związanych tematycznie z portalem
 • Wprowadzania komentarzy do wszelkich Wpisów, z uwzględnieniem zasad netykiety i dobrych obyczajów
 • Publikowania spisu znajomych pod warunkiem, iż znajomy zaakceptował podłączenie do znajomych oraz warunki niniejszego Regulaminu
 • Prowadzenia korespondencji z innymi użytkownikami, pod warunkiem, iż treści wysyłanych wiadomości nie zawierają oferty handlowej firmy

 • Użytkownik ma następujące obowiązki:

 • Wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych
 • Stosowania zasad netykiety

 • Administrator ma następujące prawa:

 • Usuwać wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką portalu
 • Modyfikować wpisy w zakresie adjustacji tekstów
 • Dobierać treści merytoryczne wyświetlane w Serwisach nf.pl
 • Wysyłać informacje o zmianach na Serwisie nf.pl do skrzynek w profilu użytkownika
 • 3.2. Newsletter – prawa i obowiązki stron:

  Użytkownik ma następujące prawa:

 • Wypisanie się
 • Otrzymywanie newsletterów
 • Modyfikacji listy subskrybowanych newsletterów
 • Administrator ma następujące prawa:

 • Wysyłanie na skrzynkę e-mail Użytkownika zasubskrybowanych newsletterów
 • Wysyłać informacje handlowe dotyczące Administratora i osób trzecich na adres Użytkownika
 • 3.3 Zasady korzystania z Serwisów nf.pl

  Wyłączne prawo do dysponowania treściami Serwisów przysługuje Administratorowi.
  Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści serwisów bez zgody Administratora.

  § 4. Własność intelektualna

  4.1 Użytkownik może zamieszczać treści we Wpisach jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tych treści. Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do Wpisów, które spełniają powyższe warunki. W przypadku zamieszczenia Wpisów nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw o których mowa powyżej.

  4.2 W momencie wprowadzenie treści we Wpisach, Użytkownik udziela Administratorowi licencji na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści na następujących polach eksploatacji:

 • publikowania Wpisów na stronach Serwisów nf.pl
 • w zapisie utrwalania i zwielokrotniania Wpisów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz cyfrową.
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

 • 4.3 Administrator ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika na Serwisach nf.pl w dowolny sposób przez okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat.

  § 5. Ochrona danych osobowych

  5.1 Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  5.2 W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisów danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

  5.3 Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

  5.4 Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

  5.5 Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

  5.6 Polityka prywatności opublikowana na stronie nf.pl/prywatnosc/ stanowi element niniejszej umowy.

  Regulamin Przesyłania Informacji Handlowych
  Nowoczesnej Firmy S.A. Drogą Elektroniczną